Общи условия

Общи условия за покупко-продажби през www.winemakeryclub.com – онлайн магазин, собственост на „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.winemakeryclub.com – онлайн магазин, собственост на „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД и Клиента. „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa вина и други артикули чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Страните на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си <http://www.winemakeryclub.com>, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви в 7-дневен срок от публикуване на промените, че ги отхвърля, като изпрати съобщение за отхвърлянето на промените на имейл адрес office@winemakeryclub.com. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

Общи положения
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия имат следното значение:

„Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 203015205, ИН по ЗДДС: BG203015205, със седалище и адрес на управление: с.Плоски ул. Георги Бенковски №6, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина http://www.winemakeryclub.com.
http://www.winemakeryclub.com e уебсайт(портал) за онлайн покупко-продажба на вино и други артикули.
С използването на www.winemakeryclub.com Вие декларирате, че сте над 18 години.
Под „стоки и услуги , предоставяни чрез winemakeryclub.com“ се разбират: вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.
Под „Клиент“се разбира физическо или юридическо лице, което е направило поръчка във www.winemakeryclub.com и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка, Клиентът-физическо лице декларира, че има навършени 18 (осемнадесет)години.
II.Поръчки/заявки за покупка

За извършването на валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.winemakeryclub.com артикули, Клиентът може да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма), като преди приключването на последната стъпка от процеса за поръчка, заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

Регистрация – Клиентът предоставя на winemakeryclub.com следната информация за целите на регистрацията: за физическите лица – име, фамилия, телефон, е-mail адрес;адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ДДС Номер, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни.

Съгласие с Общите условия – Чрез отбелязване в полето “ Съгласен съм с условията за ползване на сайта “ и натискане на виртуалния бутон „Поръчка“, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.winemakeryclub.com, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1.1. Поръчка с регистрация

При положение, че Клиентът е направил своя избор и пъпълнил формата/формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през www.winemakeryclub.com стоки, въвежда валидни потребителско име и парола на определените места наhttp://www.winemakeryclub.com, натиска виртуалния бутон „Вход“.

1.2. Поръчка без регистрация (като гост) 
2.Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон „Купи“ срещу съответна стока);

3.Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;

4.Клиентът избира начина на плащане;

5.Повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи“ ;

6.Заявката за покупка на стока през www.winemakeryclub.com се счита за извършена след натискане на бутона „Поръчка“.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за winemakeryclub.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от winemakeryclub.com чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на winemakeryclub.com, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в рамките на 1 (един) до 3 (три) работни дни.

Winemakeryclub.com не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, winemakeryclub.com в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка в работни дни, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при поръчката телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Winemakeryclub.com ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

При изчерпване на вина от дадена година – се доставят вина от следваща реколта.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Цени и начини на плащане
Всички цени на стоки във winemakeryclub.com онлайн магазин са в български левове, с включен ДДС.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на получаване на стоката /наложен платеж/
. с предварително заплащане по указаната в сайта банкова сметка на „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД

с кредитна или дебитна карта чрез една от системите ePay или PayPal.
С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

Права на клиента
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.winemakeryclub.com, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя .

В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати недвуслмислено изявление за отказ от сключения договор доwinemakeryclub.com и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес office@winemakeryclub.com,включвайки следната информация: своето име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес. Ако Клиентът подаде заявлението за отказ по електронен път, ние незабавно ще изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. Клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ приложение № 6 към Закон за защита на потребителите или друго недвусмислено заявление. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Правото на отказ на потребителя от договора не се прилагат за договори:

за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; както и в други, посочени от Закона за защита на потребителите случаи.

Winemakeryclub.com се задължава да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми, включително разходите за доставка, не по-късно 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора.Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
при транспортирането стоката е била повредена.
След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до winemakeryclub.com.

Интелектуална собственост
Всички права на интелектуална собственост по отношение на Уебсайта и неговото съдържание, файлове с данни, хардуер или други материали като анализи, планове, документи, отчети, оферти и други годни обекти на интелектуална собственост, до които Клиентът има достъп с използването на уебсайта и на базата на тези Условия, се притежават от нас, нашите лицензодатели или доставчици. Клиентът придобивате само правата, изрично посоченив в тези Условия или съгласно приложимите нормативни актове. Всички права на интелектуална собственост, които предоставяме са неизключителни и непрехвърлими.

Клиентът няма право да премахва или променя информация или обозначения на авторски права, , търговски наименования или други права на интелектуална собственост от уебсайта, файловете с данни, хардуера или материалите.

VII. Лични дани

„Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООДпредприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията или покупката без регистрация.

„Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, която включва информация и относно използването на Бисквитки.Клиентът се се съгласява с Политиката за защита на личните данни на „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД. Клиентът се съгласява, че „Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД има право да обработва личните му данни съгласно Политиката за защита на личните данни.

VIII. Други

Winemakeryclub.com полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Winemakeryclub.com не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на winemakeryclub.com. Winemakeryclub.com не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.winemakeryclub.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събити и проблеми в глобалната Интернет мрежа.

Клиентът е длъжен да обезщети Winemakeryclub.com за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Winemakeryclub.com и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2015 г.

„Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД.

За нас

„Братя Георгиеви-Клуб за винопроизводство“ ООД

Адрес: ул. Георги Бенковски 6, с. Плоски 2810

ЕИК: 203015205

ДДС №: BG203015205

Email: office@winemakeryclub.com

Телефон: +359 882777 111

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0